×

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လ၁ရက်နေ့တွင်ကောက်ခံခြင်းမပြုပါ

26 Sep 2016

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ကောက်ခံခြင်းမပြုပါ။