×

ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များလဲလှယ်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအား ပြောင်းလဲပါမည်

04 Oct 2019

(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်) – မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) အနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိအသုံးပြု နေသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ဂဏန်း (၇) လုံးပါရှိသည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အသစ်များ ဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းရှိ အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁
ရက်တွင်အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ အောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နံပါတ်အဟောင်းမှ နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများ ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေစေရန် Call Forward ဝန်ဆောင်မှုကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလအကုန်အထိ အခမဲ့ ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများသည် နံပါတ်အသစ်သို့ ပြောင်းလဲနေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် လက်ရှိနံပါတ် (သို့မဟုတ်) နံပါတ်အသစ်သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲသွားမည့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

 

အိတ်ချိန်း

နယ်မြေ

လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဖုန်းနံပါတ်

အသစ်ပြောင်းလဲမည့် ဖုန်းနံပါတ်

ပုဇွန်တောင်အိတ်ချိန်း

ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်

၀၁ – ၂၀၀xxx

၀၁ – ၈၂၀၀xxx

၀၁ – ၂၀၁xxx

၀၁ – ၈၂၀၁xxx

၀၁ – ၂၀၂xxx

၀၁ – ၈၂၀၂xxx

၀၁ – ၂၀၃xxx

၀၁ – ၈၂၀၃xxx

၀၁ – ၂၀၄xxx

၀၁ – ၈၂၀၄xxx

၀၁ – ၂၀၅xxx

၀၁ – ၈၂၀၅xxx

၀၁ – ၂၀၆xxx

၀၁ – ၈၂၀၆xxx

၀၁ – ၂၀၉xxx

၀၁ – ၈၂၀၉xxx

အလုံအိတ်ချိန်း

ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း

ခရိုင်

၀၁ – ၂၁၀xxx

၀၁ – ၈၂၁၀xxx

၀၁ – ၂၁၁xxx

၀၁ – ၈၂၁၁xxx

၀၁ – ၂၁၂xxx

၀၁ – ၈၂၁၂xxx

၀၁ – ၂၁၃xxx

၀၁ – ၈၂၁၃xxx

၀၁ – ၂၁၈xxx

၀၁ – ၈၂၁၈xxx

၀၁ – ၂၂xxxx

၀၁ – ၈၂၂xxxx

မောင်ထော်လေးအိတ်ချိန်း

ပန်းဘဲတန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၀၁ – ၂၄xxxx

၀၁ – ၈၂၄xxxx

၀၁ – ၂၅၀xxx

၀၁ – ၈၂၅၀xxx

၀၁ – ၂၅၁xxx

၀၁ – ၈၂၅၁xxx

၀၁ – ၂၅၂xxx

၀၁ – ၈၂၅၂xxx

၀၁ – ၂၅၃xxx

၀၁ – ၈၂၅၃xxx

၀၁ – ၂၅၄xxx

၀၁ – ၈၂၅၄xxx

၀၁ – ၂၅၅xxx

၀၁ – ၈၂၅၅xxx

၀၁ – ၂၅၆xxx

၀၁ – ၈၂၅၆xxx

၀၁ – ၃၇xxxx

၀၁ – ၈၃၇xxxx

၀၁ – ၃၈xxxx

၀၁ – ၈၃၈xxxx

၀၁ – ၃၉၀xxx

၀၁ – ၈၃၉၀xxx

၀၁ – ၃၉၁xxx

၀၁ – ၈၃၉၁xxx

၀၁ – ၃၉၂xxx

၀၁ – ၈၃၉၂xxx

၀၁ – ၃၉၃xxx

၀၁ – ၈၃၉၃xxx

၀၁ – ၃၉၄xxx

၀၁ – ၈၃၉၄xxx

၀၁ – ၃၉၅xxx

၀၁ – ၈၃၉၅xxx

၀၁ – ၃၉၇xxx

၀၁ – ၈၃၉၇xxx

၀၁ – ၃၉၈xxx

၀၁ – ၈၃၉၈xxx

၀၁ – ၃၉၉xxx

၀၁ – ၈၃၉၉xxx

ကျိုက္ကဆံအိတ်ချိန်း

ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၀၁ – ၄၀၀xxx

၀၁ – ၈၄၀၀xxx

၀၁ – ၄၀၁xxx

၀၁ – ၈၄၀၁xxx

ဗဟန်းအိတ်ချိန်း

၀၁ – ၄၃၀xxx

၀၁ – ၈၄၃၀xxx

သာကေတအိတ်ချိန်း

၀၁ – ၄၅၀xxx

၀၁ – ၈၄၅၀xxx

ဟံသာဝတီအိတ်ချိန်း

ဟံသာဝတီ၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၀၁ – ၅၀၀xxx

၀၁ – ၇၅၀၀xxx

၀၁ – ၅၀၁xxx

၀၁ – ၇၅၀၁xxx

၀၁ – ၅၀၂xxx

၀၁ – ၇၅၀၂xxx

၀၁ – ၅၀၃xxx

၀၁ – ၇၅၀၃xxx

၀၁ – ၅၀၄xxx

၀၁ – ၇၅၀၄xxx

၀၁ – ၅၀၅xxx

၀၁ – ၇၅၀၅xxx

၀၁ – ၅၀၆xxx

၀၁ – ၇၅၀၆xxx

၀၁ – ၅၀၇xxx

၀၁ – ၇၅၀၇xxx

၀၁ – ၅၀၈xxx

၀၁ – ၇၅၀၈xxx

၀၁ – ၅၁၀xxx

၀၁ – ၇၅၁၀xxx

၀၁ – ၅၁၁xxx

၀၁ – ၇၅၁၁xxx

၀၁ – ၅၁၂xxx

၀၁ – ၇၅၁၂xxx

၀၁ – ၅၁၃xxx

၀၁ – ၇၅၁၃xxx

၀၁ – ၅၁၄xxx

၀၁ – ၇၅၁၄xxx

၀၁ – ၅၁၅xxx

၀၁ – ၇၅၁၅xxx

၀၁ – ၅၁၆xxx

၀၁ – ၇၅၁၆xxx

၀၁ – ၅၁၇xxx

၀၁ – ၇၅၁၇xxx

၀၁ – ၅၁၈xxx

၀၁ – ၇၅၁၈xxx

၀၁ – ၅၁၉xxx

၀၁ – ၇၅၁၉xxx

၀၁ – ၅၂၁xxx

၀၁ – ၇၅၂၁xxx

၀၁ – ၅၂၃xxx

၀၁ – ၇၅၂၃xxx

၀၁ – ၅၂၄xxx

၀၁ – ၇၅၂၄xxx

၀၁ – ၅၂၅xxx

၀၁ – ၇၅၂၅xxx

၀၁ – ၅၂၆xxx

၀၁ – ၇၅၂၆xxx

၀၁ – ၅၂၇xxx

၀၁ – ၇၅၂၇xxx

၀၁ – ၅၃၀xxx

၀၁ – ၇၅၃၀xxx

၀၁ – ၅၃၁xxx

၀၁ – ၇၅၃၁xxx

၀၁ – ၅၃၂xxx

၀၁ – ၇၅၃၂xxx

၀၁ – ၅၃၄xxx

၀၁ – ၇၅၃၄xxx

၀၁ – ၅၃၅xxx

၀၁ – ၇၅၃၅xxx

၀၁ – ၅၃၆xxx

၀၁ – ၇၅၃၆xxx

၀၁ – ၅၃၇xxx

၀၁ – ၇၅၃၇xxx

၀၁ – ၅၃၈xxx

၀၁ – ၇၅၃၈xxx

၀၁ – ၅၃၉xxx

၀၁ – ၇၅၃၉xxx

ကြည့်မြင်တိုင်အိတ်ချိန်း

၀၁ – ၉၃၁၇xx

၀၁ – ၇၃၁၇xx

ဒဂုံအိတ်ချိန်း

၀၁ – ၉၃၃၉xxx

၀၁ – ၇၃၃၉xxx

ထောက်ကြန့်အိတ်ချိန်း

၀၁ – ၉၄၃၇xx

၀၁ – ၇၄၃၇xx

စော်ဘွားကြီးကုန်း အိတ်ချိန်း

၀၁ – ၉၆၄၀xxx

၀၁ – ၇၆၄၀xxx

လှိုင်သာယာအိတ်ချိန်း

၀၁ – ၉၆၄၈xx

၀၁ – ၇၆၄၈xx

ဘုရင့်နောင်အိတ်ချိန်း

၀၁ – ၉၆၈၈xxx

၀၁ – ၃၅၈၈xxx

ဗဟန်းအိတ်ချိန်း

ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၀၁ – ၅၄xxxx

၀၁ – ၉၅၄xxxx

၀၁ – ၅၅xxxx

၀၁ – ၉၅၅xxxx

သဃၤန်းကျွန်းအိတ်ချိန်း

သဃၤန်းကျွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၀၁-၂၃၃၀xxx

၀၁-၇၃၃၀xxx

၀၁-၂၃၃၁xxx

၀၁-၇၃၃၁xxx

၀၁-၂၃၃၂xxx

၀၁-၇၃၃၂xxx

၀၁-၂၃၃၃xxx

၀၁-၇၃၃၃xxx

၀၁-၂၃၃၄xxx

၀၁-၇၃၃၄xxx

၀၁-၂၃၃၅xxx

၀၁-၇၃၃၅xxx

၀၁-၂၃၃၆xxx

၀၁-၇၃၃၆xxx

၀၁-၂၃၃၉xxx

၀၁-၇၃၃၉xxx

၀၁-၅၇၀xxx

၀၁-၇၅၇၀xxx

၀၁-၅၇၁xxx

၀၁-၇၅၇၁xxx

၀၁-၅၇၂xxx

၀၁-၇၅၇၂xxx

၀၁-၅၇၃xxx

၀၁-၇၅၇၃xxx

၀၁-၅၇၇xxx

၀၁-၇၅၇၇xxx

၀၁-၅၇၈xxx

၀၁-၇၅၇၈xxx

၀၁-၅၇၉xxx

၀၁-၇၅၇၉xxx

တောင်ဥက္ကလာအိတ်ချိန်း

၀၁-၈၅၀၀xxx

၀၁-၃၅၀၀xxx

သဃၤန်းကျွန်းအိတ်ချိန်း

၀၁-၈၅၅၀xxx

၀၁-၃၅၅၀xxx

၀၁-၈၅၅၁xxx

၀၁-၃၅၅၁xxx

၀၁-၈၅၆၀xxx

၀၁-၃၅၆၀xxx

၀၁-၈၅၆၁xxx

၀၁-၃၅၆၁xxx

၀၁-၈၅၆၂xxx

၀၁-၃၅၆၂xxx

၀၁-၈၅၆၃xxx

၀၁-၃၅၆၃xxx

၀၁-၈၅၆၄xxx

၀၁-၃၅၆၄xxx

၀၁-၈၅၆၅xxx

၀၁-၃၅၆၅xxx

၀၁-၈၅၆၆xxx

၀၁-၃၅၆၆xxx

၀၁-၈၅၆၈xxx

၀၁-၃၅၆၈xxx

၀၁-၈၅၆၉xxx

၀၁-၃၅၆၉xxx

မြောက်ဒဂုံအိတ်ချိန်း

မြောက်ဒဂုံ၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၀၁-၅၈၀xxx

၀၁-၃၅၈၀xxx

၀၁-၅၈၁xxx

၀၁-၃၅၈၁xxx

၀၁-၅၈၃xxx

၀၁-၃၅၈၃xxx

၀၁-၅၈၄xxx

၀၁-၃၅၈၄xxx

တောင်ဒဂုံအိတ်ချိန်း

တောင်ဒဂုံ၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၀၁-၅၉၀xxx

၀၁-၃၅၉၀xxx

၀၁-၅၉၁xxx

၀၁-၃၅၉၁xxx

၀၁-၈၁၀၀xxx

၀၁-၇၁၀၀xxx

ပြည်ကြီးတံခွန်အိတ်ချိန်း

ပြည်ကြီးတံခွန်၊ မန္တလေးတိုင်း

၀၂-၈၀xxx

၀၂-၄၀၈၀xxx

၀၂-၈၁xxx

၀၂-၄၀၈၁xxx

၀၂-၈၂xxx

၀၂-၄၀၈၂xxx

ပုသိမ်ကြီးအိတ်ချိန်း

ပုသိမ်ကြီး၊ မန္တလေးတိုင်း

၀၂-၅၇xxx

၀၂-၄၀၅၇xxx

၀၂-၅၈xxx

၀၂-၄၀၅၈xxx

မုံရွာအိတ်ချိန်း

မုံရွာ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း

၀၇၁-၂၁xxx

၀၇၁-၂၀၂၁xxx

၀၇၁-၂၂xxx

၀၇၁-၂၀၂၂xxx

၀၇၁-၂၃xxx

၀၇၁-၂၀၂၃xxx

၀၇၁-၂၄xxx

၀၇၁-၂၀၂၄xxx

၀၇၁-၂၆xxx

၀၇၁-၂၀၂၆xxx

၀၇၁-၂၈xxx

၀၇၁-၂၀၂၈xxx

မုံရွာစက်မှုဇုန်အိတ်ချိန်း

၀၇၁-၂၅xxx

၀၇၁-၂၀၂၅xxx

ပုသိမ်အိတ်ချိန်း

ပုသိမ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း

၀၄၂-၂၁xxx

၀၄၂-၂၀၂၁xxx

၀၄၂-၂၂xxx

၀၄၂-၂၀၂၂xxx

၀၄၂-၂၃xxx

၀၄၂-၂၀၂၃xxx

၀၄၂-၂၄xxx

၀၄၂-၂၀၂၄xxx

၀၄၂-၂၅xxx

၀၄၂-၂၀၂၅xxx

၀၄၂-၂၉xxx

၀၄၂-၂၀၂၉xxx