×

ဆက်သွယ်မှုစနစ် ချို့ယွင်းပြတ်တောက်မှုအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

26 Sep 2016

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဆက်သွယ်မှုစနစ်ချို့ယွင်းပြတ်တောက်မှုအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၇)ရက် (၁၆းဝ၀)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၅)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၂၅)ခု၊ ဖိုင်ဘာဆက် ကြောင်း (၂)ခု နှင့်
မိုက္ကရို့ဝေ့ဗ်ဆက်ကြောင်း(၁)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ (၇-၈-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် စခန်းများအားလုံး ဆက်သွယ်မှုပြန်လည်ရရှိပြီး
ဖြစ်ပါသည်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၅)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၂၅)ခု၊ ဖိုင်ဘာ ဆက်ကြောင်း (၂)ခုနှင့်
မိုက္ကရို့ဝေ့ဗ်ဆက်ကြောင်း(၁)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံး ဆက်သွယ်မှုပြန်လည်ရရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၂)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၂၃)ခုနှင့် မိုက္ကရို့ဝေ့ဗ်ဆက် ကြောင်း(၂)ခု
ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံးဆက်သွယ်မှု ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၂)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၇)ခု ချို့ယွင်း ပြတ်တောက်ခဲ့ရာ
စခန်းများအားလုံးဆက်သွယ်မှု ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း)တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် မိုဘိုင်းစခန်း(၅)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံးဆက်သွယ်မှု
ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၁)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၂)ခု ချို့ယွင်း ပြတ်တောက်ခဲ့ရာ
စခန်းများအားလုံးဆက်သွယ်မှုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ဇွန်လနှင့်ဇူလိုင်လအတွင်း မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း၍လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း တို့ကြောင့်
ချို့ယွင်းပြတ်တောက်သွားသော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များအား အမြန်ဆုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရေး
ကြိုးပမ်းပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံး ပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၇)ရက် (၁၂းဝ၀)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၅)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၂၅)ခု၊ ဖိုင်ဘာဆက်ကြေ ာင်း (၂)ခု နှင့် မိုက္ကရိုဝေ့ဗ်ဆက်
ကြေ ာင်း (၁)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ အော်တိုအိတ်ချိန်း (၄)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း (၂၂)ခု၊ ဖိုင်ဘာဆက်ကြေ ာင်း (၁)ခုနှင့်
မိုက္ကရိုဝေ့ဗ်ဆက်ကြေ ာင်း (၁)ခု ဆက်သွယ်မှု ပြ န်လည်ရရှိခဲ့ပြီး အော်တိုအိတ်ချိန်း (၁)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၃)ခုနှင့် ဖိုင်ဘာဆက်ကြေ ာင်း (၁)ခု တို့အား ဆက်လက်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း (၅)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၂၅)ခု၊ ဖိုင်ဘာဆက်ကြေ ာင်း (၂)ခုနှင့် မိုက္ကရို့ဝေ့ဗ်ဆက်ကြေ ာင်း(၁)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံးဆက်သွယ်မှုပြန်လည်ရရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း (၂)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း (၂၃)ခုနှင့် မိုက္ကရိုဝေ့ဗ်ဆက်ကြေ ာင်း (၂)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံးဆက်သွယ်မှုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း (၂)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း (၇)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ အော်တိုအိတ်ချိန်း (၂)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း (၆)ခု ဆက်သွယ်မှုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီး၊ မိုဘိုင်းစခန်း (၁)ခုအားဆက်လက်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း)တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် မိုဘိုင်းစခန်း (၅)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံးဆက်သွယ်မှုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း (၁)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း (၂)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံးဆက်သွ
ယ်မှု ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ချို့ယွင်းပြတ်တောက်လျက်ရှိသော ဆက်သွယ်ရေးစခန်းများအား ဆက်သွယ်မှုအမြန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရေး ဆက်လက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၃)ရက် (၁၆း၃၀)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၅)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၂၅)ခု၊ ဖိုင်ဘာဆက် ကြောင်း (၂)ခု နှင့် မိုက္ကရို့ဝေ့ဗ်ဆက်ကြောင်း(၁)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ အော်တိုအိတ်ချိန်း(၄)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း (၂၂)ခု၊ ဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်း (၁)ခုနှင့် မိုက္ကရို့ဝေ့ဗ်ဆက်ကြောင်း(၁)ခု ဆက်သွယ်မှု ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီး အော်တိုအိတ်ချိန်း (၁)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၃)ခုနှင့် ဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်း (၁)ခု တို့အား ဆက်လက်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၅)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၂၅)ခု၊ ဖိုင်ဘာ ဆက်ကြောင်း (၂)ခုနှင့် မိုက္ကရို့ဝေ့ဗ်ဆက်ကြောင်း(၁)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံး ဆက်သွယ်မှုပြန်လည်ရရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၂)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၂၃)ခုနှင့် မိုက္ကရို့ဝေ့ဗ်ဆက် ကြောင်း(၂)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံးဆက်သွယ်မှု ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၂)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၇)ခု ချို့ယွင်း ပြတ်တောက်ခဲ့ရာ အော်တိုအိတ်ချိန်း(၂)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း (၆)ခု ဆက်သွယ်မှုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီး မိုဘိုင်းစခန်း (၁)ခုအားဆက်လက်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း)တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် မိုဘိုင်းစခန်း(၅)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံးဆက်သွယ်မှု ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၁)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၂)ခု ချို့ယွင်း ပြတ်တောက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံးဆက်သွယ်မှု ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ချို့ယွင်းပြတ်တောက်လျက်ရှိသော ဆက်သွယ်ရေးစခန်းများအား ဆက်သွယ်မှုအမြန်ပြန်လည် ကောင်းမွန် စေရေး ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၂)ရက် (၁၂း၃၀)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၅)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၂၅)ခု၊ ဖိုင်ဘာဆက် ကြောင်း (၂)ခု နှင့် မိုက္ကရို့ဝေ့ဗ်ဆက်ကြောင်း(၁)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ အော်တိုအိတ်ချိန်း(၄)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း (၂၁)ခု၊ ဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်း (၁)ခုနှင့် မိုက္ကရို့ဝေ့ဗ်ဆက်ကြောင်း(၁)ခု ဆက်သွယ်မှု ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီး အော်တိုအိတ်ချိန်း (၁)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၄)ခုနှင့် ဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်း (၁)ခု တို့အား ဆက်လက်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၅)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၂၅)ခု၊ ဖိုင်ဘာ ဆက်ကြောင်း (၂)ခုနှင့် မိုက္ကရို့ဝေ့ဗ်ဆက်ကြောင်း(၁)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံး ဆက်သွယ်မှုပြန်လည်ရရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အော်တိုအိတ်ချိန်း(၂)ခု၊ မိုဘိုင်းစခန်း(၂၃)ခုနှင့် မိုက္ကရို့ဝေ့ဗ်ဆက် ကြောင်း(၂)ခု ချို့ယွင်းပြတ်တောက်ခဲ့ရာ စခန်းများအားလုံးဆက်သွယ်မှု ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည