×

ဆွေသဟာဝန်ဆောင်မှုနှင့် Voice & Internet Packages တို့ကိုချိုသာသောနှုန်းထား၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သောအင်တာနက်တို့ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်

16 Jan 2015

 

 

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ဆွေသဟာဝန်ဆောင်မှုနှင့် Voice & Internet Packages တို့ကို

ချိုသာသောနှုန်းထား၊ပိုမိုမြန်ဆန်သောအင်တာနက်တို့ဖြင့်

ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။

Print-ad-about-MPT-new-offers-v10