×

အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်များအားခေတ်မီအိတ်ချိန်းစက်များနှင့် ပြောင်းလဲမည်

27 Oct 2015

[:my]ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဟံသာ၀တီ S-12အိတ္ခ်ိန္း၊ၾကည့္ျမင္တိုင္RSUနယ္ေျမအတြင္းႏွင့္ အလံုအိတ္ခ်ိန္းနယ္ေျမအတြင္းေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားအားေခတ္မီအိတ္ခ်ိန္းစက္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမည္။

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၂၇ ရက္ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) က ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ ေခတ္မီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဟံသာ၀တီ S-12အိတ္ခ်ိန္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္RSUနယ္ေျမအတြင္းႏွင့္ အလံုအိတ္ခ်ိန္းနယ္ေျမအတြင္း ေအာ္တို တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားအားေခတ္မီအိတ္ခ်ိန္းစက္မ်ားႏွင့္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္းယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာ လိုက္သည္။

မရမ္းကုန္း (Softswitch) အိတ္ခ်ိန္္း၏ IP စနစ္သံုး NGN (Next Generation Network) အမ်ိဳးအစားကို MSAN (Multi Service Access Node)မ်ားႏွင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မည္ျဖစ္၍ဟံသာ၀တီ S12 အိတ္ခ်ိန္း၏ ၾကည့္ျမင္တိုင္ RSU မွ (၅၀x x x x,၅၁x x x x,၅၂x x x x,၅၃ x xx x) စေသာနံပါတ္မ်ားအားမရမ္းကုန္း Soft-X3000 (Softswitch) အိတ္ခ်ိန္း၏ (၉၃၁-၇x x x) စေသာတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖင့္ (၂၀.၁၁.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ အစားထိုးေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္သည္။

အလံု (Softswitch) အိတ္ခ်ိန္္း၏ IP စနစ္သံုး NGN (Next Generation Network) အမ်ိဳးအစားကို MSAN (Multi Service Access Node) မ်ားႏွင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မည္ျဖစ္၍ NEXA-61 Container အိတ္ခ်ိန္း၏ (၂၁၄x x x,၂၁၅x x x,၂၁၆x x x,၂၁၇ x x x) စေသာနံပါတ္မ်ားအားအလံု ZX-SS10SS1B Softswitchအိတ္ခ်ိန္း၏ (၂၁၃-၄x x x,၂၁၃-၅x x x,၂၁၃-၆ x x x,၂၁၃-၇ x x x) စေသာတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖင့္ (၁၄.၁၁.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ အစားထိုးေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္။

အသစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳမည့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားသည္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈသာမကအင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ADSL စနစ္ပါ ေလွ်ာက္ထားသံုးစြဲ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အိတ္ခ်ိန္းနယ္ေျမမ်ားအတြင္းတြင္ လက္ရွိ ADSL သံုးစြဲသူမ်ားအနက္ Static IP သံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ Static IP Range (172.x.x.x)Network သို႔ ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဌာန၊ ADSL ဌာနစိတ္၊ တယ္လီဖုန္းအမွတ္ (၀၁-၆၅၀၈၇၀ ၊ ၀၁-၆၆၂၇၀၇)တို႔ သို႔ ဆက္သြယ္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

[:]