×

ယေဘုယျအားဖြင့်

၁။ Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုဆိုတာ ဘာပါလဲ။

• MPT GSM/CDMA/WCDMA  မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများသည် Prepaid စနစ်အသုံးပြုနေသော မည်သည့် MPTမိုဘိုင်းဖုန်းကိုမဆို Main Balance အတွင်းမှ ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုချိန်မှ စ၍လက်ရှိအချိန်အထိ အနည်းဆုံး ဖုန်းဘီလ်၃၀၀၀ကျပ်အသုံးပြုပြီးသူများသည် Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၃။ “MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုချိန်မှ စ၍လက်ရှိအချိန်အထိ အနည်းဆုံး ဖုန်းဘီလ်၃၀၀၀ကျပ် အသုံးပြုပြီးသူများသည် Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်မည်” ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာ ပါလဲ။

• Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အတွက် သုံးစွဲသူသည် အခြေခံအားဖြင့် MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုချိန်မှစ၍ လက်ရှိအချိန်အထိ အနည်းဆုံးဖုန်းဘီလ် ၃၀၀၀ကျပ် အသုံးပြုထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

၅။ အပိုဆောင်းဆုရရှိထားသော လက်ကျန်ငွေ(Bonus) ကို အခြားMPT ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုထံသို့ လွှဲပေးနိုင်ပါသလား။

• မရနိုင်ပါ။ Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုအတွက် မူရင်းလက်ကျန်ငွေထဲမှသာ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၇။ ဘယ်သူတွေက Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် အခြားသူများထံမှ လွှဲပြောင်းငွေ လက်ခံရရှိနိုင်မှာပါလဲ။

• MPT GSM/CDMA/WCDMA  မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများအားလုံး(1-way block and 2-way block ဖြစ်နေသော သုံးစွဲသူများအပါအဝင်)သည် Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် အခြားသူများထံမှ လွှဲပြောင်းငွေလက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။

၉။ 1-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသို့ငွေလွှဲပြောင်းပေးပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

• 1-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသည် Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေလွှဲပြောင်းပေးခြင်းကိုလက်ခံရယူနိုင်ပါသည်။ ငွေဖြည့်ခြင်းလက်ခံရရှိပြီးသောအခါ အထွက်ခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်ပြီး လက်ကျန်ငွေသက်တမ်းမှာ ရက်၉၀ဖြစ်သည်။ ၄င်းအနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေသက်တမ်း ရက်၉၀အတွင်းမှာ ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါက ရက်၉၀ကျော်လွန်သွားသောအခါ မူလအတိုင်း အထွက်ခေါ်ဆိုမှုပြန်လည် ပိတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

၂။ Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကိိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမှာပါလဲ။

• ငွေလွှဲပြောင်းပေးရန်အတွက် -*223*လွှဲမည့်ငွေပမာဏ*ငွေလက်ခံရယူမည့်သူ၏မိုဘိုင်းနံပါတ်#ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပါ။
ဥပမာ။ *223*1000*09456456456#[]
• လွှဲမည့်ငွေပမာဏကို ငွေလွှဲသူ၏ Main Balance ဖုန်းလက်ကျန်ငွေထဲမှ ဖြတ်တောက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ တစ်ကြိမ်ငွေလွှဲပြောင်းပေးပါက အနည်းဆုံး/အများဆုံး လွှဲပြောင်းနိုင်သည့် ငွေပမာဏ ဘယ်လောက်ပါလဲ။

• တစ်ကြိမ်လျှင် ငွေ ၃၀၀ကျပ်မှ စတင်ပြီး ၁၀၀၀၀ကျပ်အထိ ပမာဏကို မိုဘိုင်းဖုန်းအချင်းချင်း လွှဲပြောင်းဖြည့်သွင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့တာ(နေ့စဉ် မနက် 00:00နာရီမှ ည23:59နာရီ) အတွင်း အများဆုံး ၅ကြိမ်အထိ လွှဲပြောင်းဖြည့်သွင်းပေးနိုင်ပါသည်။

၆။ ဘယ်သူတွေက Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကိုသုံးပြီး မိတ်ဆွေများထံသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်မှာပါလဲ။

• MPT GSM/CDMA/WCDMA  မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများသည် Balance Transfer ကို အသုံးပြု၍ မိတ်ဆွေများထံသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငွေလွှဲပြောင်းသူသည် MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုချိန်မှ စ၍လက်ရှိအချိန်အထိ အနည်းဆုံး ဖုန်းဘီလ်၃၀၀၀ကျပ် အသုံးပြုပြီးဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ငွေလွှဲပြောင်းသူတွင် လွှဲပြောင်းပေးမည့်ပမာဏအတွက် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေရှိရမည်ဖြစ်သည်။

၈။ CDMA အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်မှာပါလား။

• CDMAဖုန်းအသုံးပြုသူများသည်လည်း Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

၁၀။ 2-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသို့ ငွေဖြည့်ပေးပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

• 2-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသည် Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေလွှဲပြောင်းပေးခြင်းကိုလက်ခံရယူနိုင်ပါသည်။ ငွေဖြည့်ခြင်းလက်ခံရရှိပြီးသောအခါ ဖုန်းကိုပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ကျန်ငွေသက်တမ်းမှာ ရက်၉၀ဖြစ်သည်။ ၄င်းအနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေသက်တမ်း ရက်၉၀အတွင်းမှာ ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါက ရက်၉၀ကျော်လွန်သွားသောအခါ အထွက်ခေါ်ဆိုမှု အပိတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။