×

စီးပွားရေးသုံး ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ

MPT မှ ပြည့်စုံသည့် အစီအစဉ်များ ဖြင့် fixed line ဝန်ဆောင်မှုအား မတူညီသော လုံခြုံမှု အဆင့်များ၊ အရည်အသွေးများ၊ အထောက်အပံ့များ နှင့်အတူ ပြည်တွင်းမှ နိုင်ငံတကာ အထိ ဝန်ဆောင်မှု များ ချိတ်ဆက် ပေးထားပါသည်။

For any enquiries:
B2B Sales Department
Email: [email protected]
Hotline: 0800 800 9990 (Free of Charge for MPT Subscribers)
Hotline: 09426000323 (for Any Other Operators)