×
  • သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် MPT Data SIM ဖြင့် ထိရောက်သော ဒေတာ (အင်တာနက်) ဝန်ဆောင်မှုအား နေရာဒေသမရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Data SIM အား သုံးစွဲသူ အသုံးပြုလိုသည့် နေရာ ဒေသတွင် တစ်ခု ထက်ပိုသော device သို့မဟုတ် device အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ဖြင့် လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
    ( ဥပမာ- wifi mobile hotspot, dongle, handy terminal)
  • MPT ၏ Data SIM ဝန်ဆောင်မှုသည် ဒေတာသီးသန့်အထူးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။

For any enquiries:
B2B Sales Department
Email: [email protected]
Hotline: 0800 800 9990 (Free of Charge for MPT Subscribers)
Hotline: 09426000323 (for Any Other Operators)