×

သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ MPT ၏ အသံဝန်ဆောင်မှု ၊ ဒေတာဝန်ဆောင်မှု Packages စျေးနှုန်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုရယူပုံများ နှင့် ပရိုမိုးရှင်းကာလများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမည်။

27 Jul 2017

သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ MPT ၏ အသံဝန်ဆောင်မှု ၊ ဒေတာဝန်ဆောင်မှု Packages စျေးနှုန်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုရယူပုံများ နှင့် ပရိုမိုးရှင်းကာလများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမည်။
(ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါ၀င်ပြီးဖြစ်သည်။)

 

အသံဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုးရှင်း 

Enjoy call as low as 6Kyats/ minute! 

(ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါ၀င်ပြီးဖြစ်သည်။)

  10min 40min 65min
Price(incl tax) 99 249 399
Minute 10 40 65
Subscription *2220# *249# *399#

*Unlimited Voice Pack အသံဝန်ဆောင်မှုပရိုမိုးရှင်းသည် ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။

 

Happy Data Combo Pack

Enjoy Internet + Social & Video Bonus! As low as 1.1Kyat/MB!

ပရိုမိုးရှင်းကာလ – ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့အထိ

Daily Weekly Monthly
Price (incl tax) 399Ks 999Ks 2,999Ks 4,999Ks 9,999Ks 19,999Ks 29,999Ks
Internet 150MB 300MB  1GB  2GB  4GB 10GB 18GB
Social+Video 200MB 600MB 1,000MB 1,200MB 2,500MB 5,500MB 6,000MB
Subscription *700*1# *700*2# *700*3# *700*4# *700*5# *700*6# *700*7#

*Social + Video: Facebook, Viber, YouTube, Pyone Play

 

Colorful Data Pack

Enjoy Data Pack, as low as 1.5Kyat/MB! 

(ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါ၀င်ပြီးဖြစ်သည်။)

Daily Monthly
Price (incl tax) 399Ks  2,999Ks  4,999Ks  9,999Ks  19,999Ks
Volume 260MB  1.5GB  2.7GB  6GB  13GB
Subscription  *2001# *2002#  *2003#  *2004#  *2005#

 

Social Pack

Enjoy Facebook, Viber, LINE, Clash of Clans & Clash Royale at 1Kyat/MB! (ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါ၀င်ပြီးဖြစ်သည်။)

Daily 7Days 30days
Price 199Ks 999Ks  3,999Ks
Volume 199MB  999MB  3,999MB
Subscription  *3001#  *3002#  *3003#

*တစ်နေ့သုံး Pack သည် Package ၀ယ်ယူသည့်နေ့၏ 23:59:59 နာရီတွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။

 

Night Time Data Pack

Enjoy Night time data(11pm-7am) as low as 1Kyat/MB!

(ဖော်ပြပါစျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပါ၀င်ပြီးဖြစ်သည်။)

  1Night 7Nights 30Nights
Price MMK 299Ks 999Ks 2,999Ks
Volume MB 250MB 999MB 2,999MB
Subscription MMK *237*1# *237*2# *237*3#

*“Night Time Data Package” ကို ည ၁၁ နာရီ မှ မနက် (၇) နာရီအတွင်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။